Beste leden en aspirant-leden,

Sinds ons bericht van 23 maart is duidelijk geworden dat de Coronacrisis in allerlei opzichten veel ingrijpender is dan eerst door velen gedacht. Dat geldt ook voor onze kookactiviteiten.
Aanvankelijk was de gedachte dat we wellicht in juni het seizoen nog ‘gewoon’ gezellig met elkaar zouden kunnen afsluiten. Hoe anders ziet de wereld er nu uit…..
Het bestuur heeft zich in april flink bezig gehouden met het idee om ‘koken in juni’, en eventueel juli en augustus, via diverse maatregelen te faciliteren. Ook bogen we ons over het vraagstuk van compensatie voor de gemiste kookbijeenkomsten.
Gaandeweg kwam op de agenda wat nodig is om het koken sowieso weer -verantwoord- mogelijk te gaan maken. Immers, de boodschap van de overheid is onder meer dat de 1,5 meter maatschappij ‘normaal’ gaat worden en dat de horeca in de volgende ronde van versoepelingen misschien weer mag gaan opstarten; waarbij ‘voluit’ voorlopig niet aan de orde lijkt. Ook wij zullen voorlopig onze kookactiviteiten niet weer ‘gewoon’ voort kunnen zetten.
Voor wat betreft de aspecten van ‘weer gaan koken’ heeft het bestuur zich breed ge-oriënteerd en mede laten adviseren door een aantal leden van onze eigen afdeling Bunnik. Daarnaast heeft onze voorzitter deelgenomen aan landelijk overleg van alle CCN afdelingen over de gevolgen  van de Coronacrisis voor de kookactiviteiten.
Deze week is een aantal knopen doorgehakt met betrekking tot de volgende punten:
  • Koken in juni inclusief te nemen maatregelen;
  • Compensatie voor afgelaste kookbijeenkomsten;
  • Koken in juli en augustus;
  • Cuilinair getinte attentie voor de leden
Koken in juni inclusief te nemen maatregelen
Theoretisch is het mogelijk om met een aantal maatregelen –1,5 meter policy, plexiglas schotten, eenrichtingverkeer, heel strak protocol, apparatuur op andere plekken, etc.– de keuken en het restaurant in l’Amuserie Corona-proof te maken.
Praktisch is dit vrijwel niet haalbaar: het vereist nogal wat organisatie (waarbij tevens vraag is hoeveel leden/groepen wel willen), extra tijd voor voorbereiding en tijdens de bijeenkomsten een ijzeren discipline. Daarnaast is nog onbekend hoe de overheidsmaatregelen na 20 mei luiden en of het ’toelaatbaar’ wordt. Belangrijk is ook dat we willen weten wat de ervaringen van de horeca worden; dat duurt minimaal enkele weken na (op z’n vroegst) 20 mei.
Al met al komt koken in juni op een onmogelijke opgave neer.
Het bestuur heeft daarom besloten dat er in juni niet wordt gekookt.
Compensatie voor gemiste kookbijeenkomsten
Omdat de vaste kosten doorlopen, is besloten de variabele kosten over een periode van 3 maanden te compenseren. Met een kleine afronding naar boven komt dit neer op een bedrag van € 75.
Dit bedrag zal worden vertaald in korting op de contributie voor het volgende seizoen. Hoewel na elk seizoen wel enkele leden (moeten) afhaken, hoopt het bestuur van harte juist in de huidige situatie (mede via deze korting) te mogen rekenen op de support van zoveel mogelijk leden. Dit is mede van belang voor de investeringen die onvermijdelijk nodig zijn om het koken in nieuwe ‘normale’ situatie te faciliteren. Op basis van het eerdere besluit van de ALV over de contributie komt deze voor seizoen 2020-2021 dus op €300. Mochten we onverhoopt in september niet kunnen gaan koken, kan dit nog weer anders worden.
NB: ook het idee om lokale leveranciers te compenseren, hebben wij ter harte genomen.
Koken in juli en augustus
Wederom theoretisch is dit mogelijk. Er zijn praktisch echter talrijke onzekerheden. Denk in het verlengde van de situatie voor juni, aan nog onvoldoende duidelijkheid over de ervaringen in de horeca. Daarnaast zal een nog onbekend aantal leden (inclusief MEP-ers) en leveranciers toch met vakantie gaan. Last but not least zijn (nog) geen menu’s en dus ingrediēnten-lijsten voor deze maanden beschikbaar.
Het bestuur heeft besloten dat er in juli en augustus niet gekookt zal gaan worden.
 
Culinair getinte attentie voor de leden
Ook CCN Bunnik slaat zich door de Coronacrisis en ook wij doen dat samen !! Om dat ‘samen’ en hetgeen ons bindt te onderstrepen, krijgt iedereen een culinair getinte attentie. Het ei daarvoor is gelegd, maar er wordt nog gebroed. Als het allemaal doorgaat zoals wij het hebben bedacht, is het wel de bedoeling dat er tevoren ingetekend wordt via de groepschefs en dat de attentie wordt opgehaald op een nader te bepalen locatie in Bunnik.
In principe ontvangen de groepschefs zo spoedig mogelijk bericht.
EN VERDER
Intussen wordt weer gewerkt aan punten die in verband met de renovatie van l’Amuserie nog openstonden. Het kastenblok tussen de keuken en het restaurant wordt volledig vernieuwd. Daarnaast wordt het ventilatiesysteem grondig aangepast / uitgebreid.
Vanzelfsprekend moet dit vóór september helemaal klaar zijn.
Hoe en op welke manier we (in verband met Corona) in het nieuwe seizoen verder gaan, is helaas nog niet duidelijk. Allereerst wachten we momenteel af wat er na 20 mei mogelijk is. Rekening houdend met het 1,5 meter gegeven gaan we intussen door met het uitwerken van passende / werkbare oplossingen.
Met vriendelijke groet en blijf gezond!
Namens het bestuur,
Han Segaar
Secretaris